GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

 

 

_ _/_ _/_ _ _ _

 

...................... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

[İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir]

 

 

 

 

 

Teklif Sahibinin

 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu

:

Açık Tebligat Adresi

:

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

:

Telefon ve Faks Numarası

E-Mail Adresi (varsa)

 

:

:

 

İdarenizce _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde ihalesi yapılacak olan [işin adı ] işine ait İhale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan  incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye çıkarılan [ihalenin adı] işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Teklifimize .......................................................................dahildir.1

2- Teklifimiz _ _/_ _/_ _ _ _ tarihine kadar geçerlidir.

3- İhale konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz2.

4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya  en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

7-Teklifimizde yer alan mal  [kaleminin/kalemlerinin] 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  63 üncü maddesi gereğince Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı [olduğunu/olmadığını] beyan ediyoruz.

8- İhale konusu işin [tamamı/aşağıdaki kısmı] için teklifimiz götürü bedel KDV hariç [rakam ve yazı ile götürü bedel tutarı] dir3

 Saygılarımızla                                         

                                                                                         Ad SOYAD4/Firma Kaşesi  

                                                                                                   Pul - İmza

....................................

1-Şartnamede aranan unsurları içerecek şekilde, teklif fiyatına dahil olan giderler yazılacaktır.

2-İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde bu maddeye yer verilmeyecektir.

3-İhale dokümanında kısmi teklif verilebileceği  belirtilen ihalelerde, aşağıdaki açıklama 8 inci maddenin devamı olarak yer verilecektir.

Kısım/Kalem            .........=.............. (KDV hariç)

Kısım/Kalem            .........=.............. (KDV hariç)

Kısım/Kalem            .........=.............. (KDV hariç)

Toplam                  .........=.............. (KDV hariç

4-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.Ortak girişim halinde,teklif mektubu bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır.